projekty

Káznice žije!

Projekt Káznice žije spolku Tripitaka se soustředí na oživení kulturní památky bývalé Káznice v Brně. Tato památka s pohnutou historií je aktuálně v chátrajícím stavu, spolek má pronajatou část objektu, kterou je doposud možné využívat pro kulturní a komunitní účely. Ačkoli existuje dlouhodobý plán na přeměnu nemovitosti v tzv. kreativní centrum (např. v Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje 2021 – 2027), město Brno ani Jihomoravský kraj proměnu objektu neiniciují, na strategii nejsou navázány žádné předjednané finanční zdroje, a tak Káznice chátrá dál.

Dlouhodobým záměrem spolku je ve spolupráci s městem Brnem navrátit místu důstojnost, přiblížit historii místa veřejnosti a vytvořit unikátní kreativní centrum v centru Brna, které vdechne místu nové poslání. Projekt tak navazuje na činnost spolku a rozšiřuje stávající aktivity i snahy spolku o záchranu místa a jeho oživení.

Prostřednictvím klíčových aktivit, které se soustředí na dobudování vybraných místností objektu, architektonickou soutěž dílčích míst v Káznici, menší i velké kulturní aktivity, rezidenční pobyt pro umělce i vzdělávací aktivity tak Tripitaka plánuje oživit prostor, přiblížit jeho historii místním komunitám i zahraničním partnerům.

Cílem projektu je během 2 let přispět k rozvoji a profesionalizaci stávajících kulturních aktivit v prostoru Káznice v Brně, iniciovat kroky k záchraně této nemovitosti a k její přeměně na Kreativní centrum. Na projektu budeme spolupracovat s norskou umělkyní Hild Borchgrevink a TIC BRNO. Partnerství s těmito subjekty prostupuje všemi aktivitami projektu. Norská umělkyně se zapojí do výměny zkušeností i rezidenčního pobytu. TIC BRNO bude partnerem zejména po stránce kulturního managementu a marketingu. Dále budeme spolupracovat s místními komunitami, lidmi žijícími v okolí Káznice v tzv. vyloučené lokalitě, Romy, umělci i spřátelenými organizacemi.

Káznice žije!

Název projektu: Káznice žije!

Anglický název projektu: Káznice LIVE!

Sektorový kód: 1606116 – Správa, ochrana a zachování kulturního dědictví – Cultural heritage management, preservation and conservation

Žadatel: Tripitaka, z. s.

Umístění projektu: Jihomoravský kraj

Doba realizace projektu:

termín zahájení: 01.05.2022

termín dokončení: 30.04.2024

Délka realizace: 24 měsíců

Finanční mechanismus Fondy EHP 2014-2021

Program KU – Program Kultura

Programová oblast a cíl programu: 14 – Podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti kultury: Posílení sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím kulturní spolupráce, podnikání v oblasti kultury a správy kulturního dědictví

Modalita programu: Otevřená výzva

Poskytovatel finančních prostředků: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947

Registrační číslo žádosti: KU-CH2-015

———————————————————————————————–

KÁZNICE LIVE!

The project Káznice LIVE by Tripitaka focuses on the revival of the cultural monument of the former Káznice in Brno. This monument with a turbulent history is currently in a dilapidated condition, the association has a leased part of the building, which can still be used for cultural and community purposes. Although there is a long-term plan to transform the property into a creative center (e.g. in the Regional Innovation Strategy of the South Moravian Region 2021-2027), neither the city of Brno, nor the South Moravia initiates the transformation of the building, no pre-negotiated financial resources are linked.

The long-term intention of the association is, in cooperation with Brno, to restore the place’s dignity, bring the history of the place closer to the public and create a unique creative center in the center of Brno, which will inspire the place with a new mission. The project thus builds on the activities of the association and expands the existing activities and efforts of the association to save the place and revive it.

Through activities, which focus on the completion of selected rooms, architectural competition of partial places in Káznice, small and large cultural activities, residencies for artists and educational ctivities, Tripitaka plans to revitalize the space, bringing its history closer to local communities and partners. The aim of the project is to contribute within 2 years to the development and professionalization of existing cultural activities in the Káznice area in Brno, to initiate steps to save this property and to transform it into Creative Center. We will collaborate on the project with Hild Borchgrevink and TIC. Partnership with both subjects is tied through all activities. Norweigan artist will participace at experience exchange or residence stay. TIC will participace at culture management and marketing. We will also work with local communities, people living in the excluded locality, Roma, artists and friendly organizations.

aktuality

Káznice žije na Youtube!

Máme radost z nového youtube kanálu. Odteď můžete sledovat videa z dění v Káznici a jejím okolí na youtube kanále @kaznicezije. První zimní vlaštovkou…

>>>

Open call: Rezidence Káznice 2023

We are announcing an OPEN CALL for Residence Káznice in the former Baroque prison in Brno, the second largest city…

>>>

Masopustní průvod roztančí Bronx

Brno – V sobotu 18. února pořádají lidé kolem Káznice a Café in the Ghetto ve spolupráci s dalšími spolky a nadšenci tradiční masopust. Do…

>>>

Umělec do Káznice

Hledáme umělkyni/umělce do uvolněného ateliéru v brněnské Káznici. Člověka spíše polouzavřeného nebo otevřeného než úplně uzavřeného, který se bude aktivně podílet…

>>>